lkws img 5549 slider plane slide1
Bitte wahlen Sie Ihre Sprache:
englisch
Die englische Version ist noch nicht verfügbar
 
Benutzer:
 
Passwort:
Sie sind angemeldet als


Wicht Gruppe | Bewerbung | INFORMACE Ridic CE
     
 
INFORMACE Ridic CE

 

Naše umíst?ní je asi 2 hodiny autem od Karlovy Vary

 

 

 

Profesionální ?idi? pro p?evá?n? vnitrostátní dálkovou dopravu

Vedle ?idi?ské ?innosti zahrnují vaše ?innosti také p?ijetí zbo?í a dodání zbo?í, jako? i manipulaci s papírem a zajišt?ní náklad?. V p?íslušných dobách ?ízení a odpo?inku m??ete své ka?dodenní rutinní slu?by organizovat sám, pokud jsou spln?ny stanovené termíny dodání. Vaše pracovišt? je moderní sedlo nebo kloubový vlak s prostornou kabinou a moderní technikou.

OSOBNÍ PO?ADAVKY:

- ?idi?ský pr?kaz CE (d?íve FS t?ída 2)
- Základní kvalifikace nebo stávající školení
(nebo ochotu je získat)
- Zákaznické práce
- Spolehlivost

W I R_B I E T E N_I H N E N:

- Bezpe?ná trvalá poloha
- Pracovní smlouva, která není ?asov? omezena.
- práce na plný nebo ?áste?ný úvazek
- Pravidelné školení


- pracovní od?vy
- Náklady na ?idi?ské pr?kazy a prodlou?ení karty ?idi?e a nezbytné p?edb??né šet?ení.
- Výdaje podle maximální rychlost
- p?íplatek za no?ní sm?nu
- Aktiva, zam?stnanecké penzijní fondy
- Prémie
- V?tšina moderních vozidel


- p?átelská vysoká školaÜ B E R_U N S:

Jsme st?edn? velká logistická spole?nost ?ízená vlastníky. Od roku 1969 usilujeme o to, abychom byli dobrým partnerem našich zákazník? a zam?stnanc?. Spravedlnost a up?ímnost jsou pro nás samoz?ejmostí. Obchody jsou ji? v druhé generaci provozovány na osobním základ?, výsledkem je d?kladná rodinná atmosféra.

To jsou naše obchodní oblasti:

- provád?ní vnitrostátní a evropské silni?ní p?epravy zbo?í.
Za tímto ú?elem pou?íváme moderní vozový park a za?ízení optimalizované pro objednávku.
- Skladování zbo?í na více ne? 7000 m2 skladovacího prostoru. Zde je zbo?í skladováno podle vlastností v paletovém stojanu, Bocklageru nebo specifickém.
- zásilku nebo nákladu, jako? i vybírání zbo?í z našeho skladu a poskytnutého zbo?í.

*** Další informace viz w w w. w i c h t. d e

T?šíme se na setkání s Vámi!
==============================
Objednejte si sch?zku ješt? dnes
Telefonicky: 0 9 5 0 2 9 4 1 0 7 1
Nebo poslat své dokumenty
E-mailem: buchhaltung@wicht.de
Nebo faxem: 9 4 1 0 4 4
************************************************** *********************************************
INFORMACE PRO KANDIDÁTY ZE EVROPSKÉ UNIE:
 
Zú?astn?né strany z Evropské unie se mohou s námi obrátit s námi!
- Chcete-li komunikovat se zam?stnavatelem a kolegy, vaše znalost n?m?iny by m?la být alespo? na úrovni A2.
- Jsme rádi, ?e vám pom??eme s hledáním ubytování a podporujeme vás p?i jednání s ú?ady.
- P?edb??ný rozhovor prost?ednictvím Skype nebo telefonu je mo?ný.

IncomingZAV

Pro ?adatele ze zahrani?í: Mezinárodní personální slu?ba Bayern vám pom??e najít práci v N?mecku. Jsme sou?ástí Státní agentury práce. Naše slu?ba je zdarma. Ob?ané EU mohou mít nárok na finan?ní pomoc (nap?. Cestovní výdaje, jazykový kurz). Jsme rádi, ?e Vás budeme informovat:
+49 (0) 911 529 4420 / ZAV-IPS-Bayern@arbeitsagentur.de

 
WICHT GmbH | Ohmstr. 26 | 96175 Pettstadt | Tel: 09502 / 94 10 0 | Fax: 09502 / 94 10 55 | info@wicht.de